Základné školy

Chceli by ste pre svojich žiakov školenie finančnej gramotnosti?

Naša nadácia poskytuje bezplatné školenia pre základné školy v oblasti finančnej gramotnosti cez vekovo prístupnú zážitkovú formu, kde si deti osvoja nie len informácie, ale aj zručnosti a správne postoje k finančným riešeniam. Naše vzdelávanie korešponduje s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2.
V prípade záujmu o bezplatné školenie finančnej gramotnosti pre niektorý z nižšie uvedených ročníkov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára , e-mailu: , alebo telefonicky na tel.č.: +421 904 683 151 (kontaktovať nás môžete v slovenskom a maďarskom jazyku)

Prehľad modulov pre jednotlivé ročníky

 • Vytváranie hodnôt a potrieb v rodine
 • Vzťah príjmov a výdavkov
 • Výmenný obchod v minulosti a dnes

 • Model úspešného hospodárenia
 • Pôžičky a povinnosť vrátenia požičaného predmetu/nástroja/atď. majiteľovi
 • Výmenný obchod v minulosti a dnes, tovarové peniaze
 • Vzťah príjmov a výdavkov

 • Výmenný obchod vo svete a vznik peňazí
 • Riadenie rizika
 • Vznik a základy medzinárodného obchodu (zahraničie, produkty, hodnoty a preprava)
 • Relativita hodnôt predmetov, surovín, potravín

 • Úloha peňazí v každodennom živote
 • Spôsob správneho hospodárenia v rodine
 • Význam sporenia
 • Súvislosť medzi pojmami bezpečnosť a peniaze
 • Cena ľudských činností vytvárajúcich hodnoty, vzťah medzi prácou a mzdou Kolobeh peňazí v spoločnosti

 • Vzťah medzi výrobou, službami a obchodom
 • Pracovné procesy od výroby až po recykláciu z hľadiska hospodárstva a tvorby ceny produktu
 • Možnosti uvedomelého hospodárenia s peniazmi a význam úspor
 • Základné pojmy (úver, úrok, stavebné sporenie, apod.)
 • Vzťah medzi príjmami a výdavkami
 • Banka ako súčasť kolobehu peňazí

 • Vzťah medzi výrobcom, obchodníkom a spotrebiteľom
 • Dôležitosť vytvárania hodnôt a schopnosti odhadu cien
 • Identifikácia a riadenie rizika
 • Možnosti investovania
 • Typy bankových účtov

 • Oblasti a možnosti hospodárenia s peniazmi v domácnosti, vytváranie hodnôt
 • Identifikácia a možnosti riadenia rizík ohrozujúcich rodinné hospodárenie
 • Investície a úvery
 • Kolobeh peňazí

V rámci NŠFG 1.2 moduly pre prvý stupeň ZŠ korešpondujú s vybranými čiastkovými cieľmi

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov

Plánovanie, príjem a práca

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

Úver a dlh

Sporenie a investovanie

Riadenie rizika a poistenie

V rámci NŠFG 1.2 moduly pre druhý stupeň ZŠ, prvého až štvrtého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom, prvého ročníka bilingválneho gymnázia ako aj nižšieho stredného odborného vzdelania, korešpondujú s vybranými čiastkovými cieľmi

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov

Plánovanie, príjem a práca

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

Úver a dlh

Sporenie a investovanie

Riadenie rizika a poistenie