program interreg

Názov projektu: Borderless financial and economic education (Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie)

Kód projektu: SKHU/1601/4.1/238

V období od 1. júla 2017 do 30. júna 2019 realizuje slovenská OTP READY Nadácia a maďarská nadácia OTP Fáy András spoločný projekt. V rámci spolupráce “Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme” prebieha finančné a ekonomické vzdelávanie bez hraníc. Európsky fond regionálneho rozvoja podporuje daný projekt sumou 291 744,60 EUR.

Projekt sa zameriava na riešenie problému veľmi nízkej úrovne finančnej kultúry obyvateľstva a uvedomelého plánovania financií a budúcnosti na Slovensku, ako aj v Maďarsku. Aj keď je školiaci program v oblasti finančných a ekonomických vedomostí v oboch krajinách známy a je po ňom veľký dopyt, prístup k programu je značne obmedzený, a to hlavne na západe Maďarska a východe Slovenska.

Projektu, „Bezhraničné finančné a ekonomické vzdelávanie” sa doteraz zúčastnilo viac ako 1400 žiakov zo Slovenska. Spomínaný projekt bol zahájený v rámci „Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko” v júli minulého roku medzi maďarskou nadáciou OTP Fáy András a Nadáciou OTP Ready na Slovensku. Projekt sa zameriava na riešenie problému veľmi nízkej úrovne finančnej kultúry obyvateľstva a uvedomelého plánovania financií a budúcnosti na Slovensku, ako aj v Maďarsku. Obe nadácie sa v rámci svojej profesijnej pôsobnosti venujú problematike finančnej gramotnosti a dopyt po týchto aktivitách je v oboch krajinách výrazný. Prístup k programu je však značne obmedzený, a to hlavne na západe Maďarska a východe Slovenska.

Nadáciami doteraz poskytované bezplatné mimoškolské vzdelávanie bolo doteraz zamerané len na školopovinné deti, je však dôležité aj zapojenie dospelých: pedagógov, ktorí vedú školské skupiny, ale aj zodpovedných rodičov, ktorí svoje vedomosti nielen odovzdajú dospievajúcej generácii, ale ich aj aktívne používajú pri riadení rodinných financií. Pre nich sa pripravuje nové učivo.

Prostredníctvom vypracovanej a osvedčenej metodológie sa v rámci projektu realizujú školenia v oblasti financií a hospodárenia. Na základe princípu logistickej optimalizácie prijímajú partneri žiakov z oboch krajín vo vlastných vzdelávacích strediskách (región východ: Nyíregyháza-Budapešť, región západ: Bratislava-Trnava), pričom využívajú potenciál partnerstva s cieľom prekonať geografické obmedzenia. V prípade potreby vyškolení tréneri zabezpečia školenia aj na školách v malých obciach, ktoré sú často v znevýhodnenej situácii. Druhým dôležitým cieľom je formovanie prístupu: na oboch stranách hranice sa uskutoční 5 podujatí a rôzne odborné fóra. Plánuje sa aj niekoľko tlačových kampaní. Počas 2-ročného obdobia implementácie sa na školeniach zúčastní spolu 3700 žiakov a 180 dospelých, 1200 dospelých oslovíme formou informačno-osvetových aktivít. Vypracujú sa 3 dvojjazyčné učivá a 3 aplikácie pre interaktívne tabule. Zariadi sa aj nové vzdelávacie stredisko v Trnave.

Projekt prispeje k zvyšovaniu úrovne finančnej kultúry v obidvoch krajinách, podporí rozvoj podnikateľských aktivít, napomôže realizácii reformy školstva a zamedzeniu vysťahovalectva. Môže poskytnúť pomoc pri hľadaní východiska zo znevýhodnenej situácie.

Podporený projekt Intereg SK-HU

Zmluvy na verejné obstarávanie

Zmluva o národnom spolufinancovaní
Verejné obstarávanie na technické vybavenie
Verejné obstarávanie k propagačnému obstarávaniu
Prieskum trhu k zakázke
Výzva na predkladanie ponúk
Zmluva o poskytnutí služieb
Objednávky k projektu
Faktúry k projektu
Kúpna zmluva VO nábytok
Externý projektový manažment
Mandátna zmluva Ledas
VO technika 2
Vyhlásenie
VO autobusy
Výzva na predkladanie ponúk tvorby videa
SKHU výzva preklad

Logá na stiahnutie

Interreg
OTP Ready nadácia
OK Center