ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov nadácie:

OTP READY Nadácia

Sídlo:

Štúrova 5, 813 54 Bratislava I - Staré mesto, Slovenská republika

IČO:

42446082

Registrácia:

nadácia vedená pod registračným číslom 203/Na-2002/1110 zápisom v Registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 od 13.4.2015

Telefonický kontakt:

+421 2 5979 2426

E-mailový kontakt:

info@otpreadynadacia.sk

 1. Spracúvanie osobných údajov
  Nadácia spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu. Poskytnutie osobných údajov Nadácií na základe súhlasu je vždy dobrovoľné, pričom udelený súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať listom zaslaným na OTP READY Nadácia, Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
 2. Účel spracúvania osobných údajov
  Nadácia spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutých osôb na účely zdokumentovania činnosti Nadácie, prezentovania činnosti Nadácie, ktoré spočíva vo zverejnení fotografie a zvukovoobrazových záznamov dotknutých osôb na webovom sídle a profiloch sociálnych sietí Nadácie a na účely archivácie a výročných správ.
 3. Príjemcovia a tretie strany
  Nadácia sprístupňuje osobné údaje, na úrovni skupiny, materskej nadácii OTP Andrása Fáyho, so sídlom: Nádor ulica 16, 1051 Budapešť, ktorá je určená ako prevádzkovateľ najmä na základe zmluvných dojednaní skupiny. Nadácia neprenáša osobné údaje do tretích krajín.
 4. Rozsah spracúvaných osobných údajov
  Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu uvedenom v súhlase. Nadácia spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, fotografie a vyhotovenia zvukovoobrazového záznamu zo školení.
 5. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo najmä požadovať od Nadácie potvrdenie informácie o spracúvaní jej osobných údajov; na prístup k týmto osobných údajov; informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané; právo požadovať opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo na prenosnosť údajov; právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa písomne listom zaslaným na OTP READY Nadácia, Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
 6. Doba uchovávania osobných údajov
  Nadácia uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby po dobu, na ktorú bol súhlas udelený. Doba uchovávania osobných údajov je stanovená maximálne na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.
 7. Nadácia pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov a spracúvania osobných údajov v Nadácií možno zaslať dotaz na e-mail: info@otpreadynadacia.sk.
 8. Dotknutá osoba je oprávnená súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať listom zaslaným na OTP READY Nadácia, Štúrova 5, 813 54 Bratislava. Nadácia ukončí využívanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia Nadácií.

OTP READY Nadácia prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, pričom vzala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík.

Telefonický kontakt: +421 2 5979 2426 E-mailový kontakt: info@otpreadynadacia.sk Web stránka: www.otpreadynadacia.sk Adresa: Štúrova 5, 813 54 Bratislava I - Staré mesto

dokument ochrany osobných údajov
súhlas dotknutej osoby
súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby


Zoznam Cookies